آخرین اخبار :
سود پلنها قوانین برداشت سال 97


 • درآمدی تا 100 تومان برای هر عضویت
 • درآمدی تا 17 تومان برای هر کلیک
 • درآمدی تا 16.5 تومان برای هر کلیک زیرمج.
 • جزئیات و اطلاعات دقیق
 • ارتقاء عضویت دلخواه
 • درآمدزایی مختلف
 • پرداخت سریع و آنلاین
 • و...


 • روشها و امکانات متعدد تبلیغات
 • سیستم غیر قابل نفوذ و هوشمند ضد تقلب
 • اطلاعات و آمار دقیق آگهی
 • انتخاب ساعت دلخواه نمایش تبلیغات
 • تبلیغ با هر مبلغی
 • و...

تبلیغات هزینه نیست؛ سرمایه گذاریست!تعرفه ها در عضویت های مختلف
ارزش هر کلیک15 تومان10 تومان12 تومان
ارزش هر کلیک زیرمجموعه اجاره8.6 تومان16 تومان16.5 تومان
ارزش هر کلیک زیرمجموعه مستقیم1.8 تومان3 تومان4 تومان
حداکثر زیرمجموعه مستقیم2005002000
حداکثر زیرمجموعه اجاره ای800350010000
وقفه زمان اجاره543
وقفه زمان برداشت101011
قیمت زیرمجموعه مستقیم4000 تومان5000 تومان6000 تومان
قیمت زیرمجموعه اجاره ای620 تومان1000 تومان1000 تومان
قیمت تعویض زیرمجموعه80 تومان75 تومان70 تومان
سقف ارسال پیام خصوصی روزانه1050100
قیمت ( یک ماه )رایگان100000  تومان180000  تومان